مجتمع ناشران

ناشران متشکل از حروف برجسته از نوع استیل طلایی با زیر سازی پی وی سی که حروف پی وی سی نصب شده است روی سنگ و حروف استیل بر روی پی وی سی نصب شده است